A dél-svédországi magyarok családi lapja
3. évfolyam 11. szám 2002/2
Fiatalok
A SOMIT Lapja 1.
A Svédországi Magyar Ifjak Társaságának (SOMIT) alapszabályzata Fiatalok köszöntése
1.§ Név A Svédországi Magyar Ifjak Társasága (SOMIT) a Svédországban élõ magyar nyelvû fiatalok pártpolitikailag és vallásfelekezetileg független eszmei szervezete.
2.§ A társaság tevékenységének alapelve és céljai A Társaság tevékenységének legáltalánosabb alapelve minden ember egyenértékûsége fajra, származásra, nyelvre, nemre, politikai vagy vallásos meggyõzõdésre való tekintet nélkül. A Társaság tevékenységének alábbiakban részletezett céljai e demokratikus alapeszményeken belül formálódnak, ezt vezérlõ elvként mindenkor figyelemben tartva. A Társaság céljai: A magyar nyelv és kultúra ápolása, . A magyar anyanyelvû fiatalok nemzeti öntudatának erõsítése. A magyar fiatalok magyarságismeretének elmélyítése. A 18 évet betöltött magyar ifjúság összefogása, illetve. Ismerkedés céljából táborok, kirándulások szervezése, A svéd-magyar ifjúsági kapcsolatok ápolása. A helyi magyar egyesületek és az Országos Szövetség munkájában való tevékeny részvétel.
3.§ Tagság Az Országos Társaság nyitva áll minden magánszemély elõtt, aki a Társaság célkitûzéseivel egyetértésben ennek tagja kíván lenni. Az Országos Társaságba belépni kívánó személy szabad akaratú szándékának személyes kinyilvánítása alapján teszi azt. A közgyûlés dönt olyan tag kizárásáról, aki az Országos Társaság alapszabályával össze nem egyeztethetõ tevékenységet fejt ki. Taggá a tagdíj befizetésével lehet válni. A tagság a folyó naptári évre vonatkozik.  A Társaság tagsági nyilvántartása a tagok nevét, címét, életkorát, telefonszámát és a tagsági díj befizetésére vonatkozó feljegyzéseket tartalmazza. Ezek a feljegyzések nyilvánosak és mindenki számára hozzáférhetõek.
4.§ Közgyûlés A közgyûlés az országos társaság legfõbb határozathozó szerve. Minden tag aktív és passzív szavazati joggal rendelkezik: választó és választható. Minden tag leadható szavazatának száma egy (1). Rendes közgyûlést minden évben egyszer, tisztújító közgyûlést minden második évben kell tartani Rendkívüli közgyûlést a vezetõség vagy a revizorok kívánságára lehet összehívni A közgyûlések meghívóját - az ahhoz mellékelendõ tárgysorozattal együtt legalább három (3) héttel a közgyûlés elõtt kell közzétenni. A közgyûlés akkor határozatképes, ha az alapszabály szerint hirdették meg és azon a tagok 50%-ot meghaladó többsége jelen van. Ha a közgyûlés ennél kisebb képviselet miatt határozatképtelen, akkor a helyette összehívandó következõ közgyûlés határozatképességéhez elegendõ a tagok 33%-át meghaladó jelenléte. A vezetõséget és a revizorokat a közgyûlés választja. A közgyûlési szavazás nyílt; - de titkos, ha akár egyetlen, szavazásra jogosult tag úgy kívánja. Szavazategyenlõség esetén az elnök, illetve távollétében az elnöki funkciót ellátó személy szavazata dönt. A közgyûlési határozat érvényességéhez a jelenlevõk egyszerû, a 9. és a 10. §-ban foglalt esetekben azonban a jelenlévõk kétharmados szótöbbsége szükséges. A magyar vallási közösségek és a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének (SMOSZ) képviselõit - szavazati jog nélküli megfigyelõként - meg lehet hívni a közgyûlésre. A tisztújító közgyûlés napirendjének tartalmaznia kell a következõ pontokat: 1.A gyûlés megnyitása. 2. Gyûlésvezetõ elnök, titkár és két (2) jegyzõkönyv-hitelesítõ megválasztása. 3. A jelenlevõ tagok névsorba vétele és a választói névjegyzék jóváhagyása. 4.A közgyûlés szabályszerû összehívásának kérdése. 5. A napirend jóváhagyása. 6. Mûködési beszámoló. 7. Pénztári beszámoló és a revizorok jelentése. 8.A vezetõség felmentésének kérdése. 9. Javaslat a következõ mûködési év munkatervére és költségvetésére. 10. Az évi tagdíj nagyságának meghatározása. 11.A vezetõségi tagok és helyettesek megválasztása. 12. Egyéb tisztviselõk (revizorok, jelölõbizottság) megválasztása. 13. A benyújtott észrevételek megvitatása. 14.A vezetõség válasza a kérdésekre és javaslat. 15. A gyûlés berekesztése.
5.§ Vezetõség  Az Országos Társaság intézõ és végrehajtó szerve a vezetõség. Megbízatási ideje két (2) év. A vezetõség hét (7) tagú, plusz két (1) helyettes. A vezetõség tagjait személy szerint kell választani. A vezetõség tagjainak tevékenységi köre:
     Elnök: Irányítja az Országos Társaság munkáját. Összehívja és vezeti a közgyûlést és a vezetõségi üléseket. Képviseli az Országos Társaságot a hatóságok és a nyilvánosság elõtt
     Titkár: Gondoskodik az értesítések, körlevelek, meghívók kiküldésérõl és a vezetõségi ülések jegyzõkönyvezésérõl. Kezeli az Országos Társaság irattárát
     Pénztáros: Kezeli az Országos Társaság pénztárát. Gondoskodik a tagsági díjak nyilvántartásáról
     Két (2) program- szervezõ: Az Országos Társaság programjainak szervezésében aktívan részt vállaló személyek
     Két (2) táborszervezõ: Megszervezik az Országos Társaság táborait, és gondoskodnak azok súrlódásmentes lefolyásáról
     Egy (1) helyettes: Megbízatása akkor lép érvénybe, ha a vezetõségi tagok közül valaki akadályozva van munkája végzésében. Ha az elnök akadályoztatva van, akkor a többi vezetõségi tag határozatképes gyûlése által kijelölt vezetõségi tag(ok) képviseli(k) az Országos Társaságot. A vezetõségi ülés határozatképes, ha a vezetõség tagjainak számszerû többsége személyesen jelen van. Döntéseit a vezetõség a jelenlévõ vezetõségi tagok egyszerû szótöbbségével hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök, illetve annak távollétében az elnöki funkciót betöltõ személy szavazata dönt. Ha a vezetõség tagjainak legalább egyharmada úgy kívánja, a tárgyalt ügyet a közgyûlés elé kell terjeszteni.
6.§ Revizorok/Bizottságok Vezetõségválasztáskor két (2) revizort is kell választani két (2) évi megbízatási idõre. Feladatuk: Felülvizsgálni az Országos Társaság számadásait és annak gazdálkodásáról a közgyûlésnek jelentést tenni; Felügyelni arra, hogy a SOMIT-nak és vezetõségének tevékenysége az alapszabály és a közgyûlési határozatok szerint történjék A revizori tisztség nem vezetõségi tisztség. A revizorok csak a közgyûlésnek felelõsek. A vezetõségnek és a közgyûlésnek joga van különleges kérdések megvizsgálására vagy különleges feladatok elvégzésére bizottságot kijelölni. A bizottság közvetlenül megbízójának felelõs. Zárójelentésének megtételével megbízatása megszûnik.
7.§ Cégjegyzõk Az Országos Társaság cégét a vezetõség - a teljes létszámú vezetõség jegyzi. A vezetõség felhatalmazást adhat egy vagy több tagjának, hogy külön-külön, vagy két vezetõségi tag együttesen jegyezze az Országos Társaság cégét. Az elnök mindenkor egyedül jogosult a folyó igazgatási ügyekben az Országos Társaság cégjegyzésére. A folyószámla (postgiro) jegyzésére a mindenkori pénztáros, és az elnök jogosult.
8.§ Jelölõbizottság A tisztújító közgyûlést megelõzõ kettõ-háromtagú jelölõbizottságot kell választani két (2) évi megbízatási idõre. A jelölõbizottság tagjaira a vezetõség tesz javaslatot. A jelölõbizottságnak nem lehet tagja sem vezetõségi tag, sem revizor. A jelölõbizottság feladata: Elkészíteni a vezetõségi és a revizori tisztségekre javasolt jelöltek listáját úgy, hogy a titkárnak lehetõsége legyen azt a közgyûlés meghívójával együtt közzétenni. Ha az elnöki tisztség megüresedne két tisztújítás közötti idõben, akkor a többi vezetõségi tag határozatképes gyûlése által kijelölt ügyvivõ köteles - a jelölõbizottsággal együttmûködve - rendkívüli közgyûlést elõkészíteni és legfeljebb három (3) hónapon belül összehívni a vezetõség kiegészítésére. A tisztújító közgyûlésen ismertetni kell a jelölõbizottság javaslatát. Ugyanakkor lehetõség nyílik kiegészítõ javaslatok megtételére. Ezeket is tekintetbe kell venni, ha a tisztújító közgyûlés szótöbbséggel elfogadja ezeket.
9.§ Alapszabály-módosítás Az alapszabály megváltoztatásához is, kiegészítéséhez is a közgyûlés legalább kétharmados szótöbbségû jóváhagyása szükséges. Az alapszabály-változtatás javaslatát a vezetõség köteles legalább három (3) hónappal az esedékes közgyûlés elõtt közzétenni.
10.§ Feloszlatás Az Országos Társaság feloszlatását csak két egymásra következõ közgyûlés határozata alapján lehet végrehajtani. A két közgyûlés közül az elsõnek rendes közgyûlésnek kell lennie. A második közgyûlés rendkívüli, és az elõzõ gyûlés után legalább hat (6), de legfeljebb tizenegy (11) hónapra kell megtartani. E (rendkívüli) közgyûlésnek csak egy tárgya lehet: a feloszlatás kérdése, - beleértve az Országos Társaság vagyonának és irattárának hovafordítását is. A vagyon csak eszmei egyesületnek (ideell förening) adható át.
     Megszokott dolog, hogy az idõsebbek néha csak legyintenek, amikor a fiatalokról véleményt kellene mondaniuk. Merthogy nem értik a fiatalokat. Fõleg hibáikat látják, mert a fiatalok az idõsebbektõl eltérõen, nincsenek eltelve magukkal, nem ajnározzák magukat, hanem általában szerények, minél okosabbak, annál inkább visszahúzódóak. Az idei tavaszi táborozáson egymagam képviseltem az idõsebbeket. Elvegyülve a harmincnál több , természetes lazasággal viselkedõ fiatal közt, elégedetten állapíthattam meg: a mai fiatalok cseppet sem rosszabbak, mint annak idején félévszázaddal idõsebb nemzedék. Éppen csak okosabbak. Ha mi idõsebbek nem kivagyiskodunk, nem szerepelünk elõttük, elfogadnak vitatársnak, érdemesnek tartanak az együttgondolkodása.
     Unokámtól idõnként (amikor látom az iskolában, otthon vagy a szórakozóhelyeken a gyerekek egymásra dobált ruháit, cipõiket, összekavarodott tudásuk szemétdombját), megkérdem, tudja-e még a beszajkózott aranyköpést: Rend a lelke mindennek!? Tudják ezt a Somit tagjai is. Tessék csak elolvasni alapszabályzatukat, amelynek akkurátusságából, a lapban való tálalás egyszerûsítése miatt, ha lefaragtam is cikkelyeket jelölõ számokat, mégis aprólékos gondosságukat példázza. Tudnék erre dicséretes példákat említeni a táborozás napjainak történéseibõl, de most csak a táborbontás utáni egyik telefonbeszélgetésbõl kipattant vezetõségi vitát említem, amikor arról volt szó, hogy a maguk után rendetlenséget hagyó egy-két taggal miként kell bánnia a minden téren rendet szeretõknek. Szimpatikus volt, ahogyan a vezetõség egyik rámenõs tagja rádiótelefonján korholta a már hazafelé tartó bûnöst. Igyekezete feltételezhetõen nem marad eredmény nélkül. Megnyugtathatom tehát magunkat, idõsebbeket: a SOMIT tagjai tudnak - értõen akarnak - jól viselkedni.
     Amikor e sorokat írom a svédországi magyar ifjak egymás társaságának örülnek a nyári táborban. Ennek a tábornak is legfõbb célja az ismerkedés. Érdekes, hogy a mai fiatalok azt is tudják, amit lapunk évek óta hirdet: Tudnunk kell egymásról. Minden egyéb ezután következik Tudnunk kell egymásról : fiatalok az idõsebbekrõl. És fordítva. A magyar egyesületek felsõ régióban élõk és az alagsoriak, a vezetésre érdemes értelmiségiek, a hangadók és az õket a jókban követõk, a hazavágyók és azok, akik itt akarnak maguknak és az utánuk következõknek, magyarságot megtartani, nyelvet, hagyományt õrizni óhajtanak. Mert mindezeket csakis együtt lehet. Ilyen gondolatokra jut, aki beleolvas a SOMIT új szabályzatába, és látja, hogy tevékenységükkel a lényeget akarják mindennapossá tenni. Ilyenformán nem a nagy szavak varázsa mondatja ki velünk: a magyar jövõ itt Svédországban is elkezdõdött.
    tk.

Táborozás után: Kisinterjú Kádár Attilával, a SOMIT elnökével

     - Szerinted, milyen volt?
     - Annak ellenére, hogy az idõjárás nem kedvezett, kellemes és hasznos idõtöltést jelentett ez a tavaszi táborozás is. Célunk az egymással való ismerkedés. És ez igazán jól sikerült. Az, hogy általános mûveltségünket lemérhettük a közös játékban, és a viselkedésrõl is nyíltan vitázhattunk valóban kellemes volt. A mûveltségi vetélkedést eredetileg a szabadban rendezett tájékozódási verseny részeként képzeltük el.
     - Következõ együttlétetek a nyári táborozás lesz, akkor bizonyára jobb idõt fogtok ki, és ott is kellemes lesz a buli?
     - Évente három táborozást hirdettünk, a nyári június 14-16 között lesz Lekerydben. Ott sátrakban lakunk egy ház környékén, ahol tisztálkodási és fõzési lehetõségünk lesz. Célunk, hogy ismerkedjünk, találkozzunk barátainkkal, újakat szerezzünk. Kötetlen mûsorú szabadidõ táborozást terveztünk, ahol együtt napozhatunk, kirándulhatunk és bulizhatunk kedvünkre. Aztán szeptemberben újra összejövünk itt, a tóparti tĺngagärdei házban.


Képek a tĺngagärdei táborozásról


A SOMIT új vezetõsége:

     Elnök: Kádár Attila - elnök@somit.net
     Titkár: Bitay Zsolt - titkár@somit.net
     Pénztáros: Iszlay Zoltán
     Táborszervezõk: Váncsa András - szervezõ@somit.net
Galatz Attila - szervezõ@somit.net
     Revizor: Begazy Balázs - revizor@somit.net
Eftodi Ingrid - revizor@somit.net
     Helyettes: Sebestyén Gábor
     A nyári táborok kinevezett szervezõje: Bitay Zsolt.
Mivel program-szervezõkre nem történtek jelölések, ezeket nem sikerült megválasztani. A vezetõség többi részét nyílt, egyhangú szavazással választották meg.
Az új Alapszabály elfogadásával megszûntek a körzetek, így körzetvezetõkre sincs szükség.Mindenrõl bõvebben a Svédországi Magyar Ifjak Társasága gazdag honlapján:

http://www.somit.net